Om klubben

Zielkes Fitnessklub blev grundlagt af Inge og Jørn Zielke i 1975 og er et af Danmarks ældste trænings centre. Klubben ledes i dag af en frivillig bestyrelse. I 1995 blev klubben lagt om til den nuværende non-profit klub/forening med siddende bestyrelse. Klubbens formål er ved fitness, motion og styrketræning at fremme den enkeltes sundhed og fællesskabets trivsel. Som medlem hos Zielkes Fitnessklub, har du ret til indflydelse ved generalforsamlingen. 

Vedtægter for Zielkes Fitnessklub

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Zielkes Fitnessklub. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune

§2 Formål

Foreningens formål er ved motion og styrketræning at fremme den enkeltes sundhed og fællesskabets trivsel.

§3 Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, samt 2 suppleanter, som vælges på generalforsamlingen. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Øvrige bestyrelsesposter besættes på bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år, kasserer og de resterende medlemmer i lige år. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.

§4 Medlemmer

Alle over 15 år kan være medlem

§5 Kontingent

Fastsættes på generalforsamlingen

§6 Regnskab

Regnskabet følger kalenderåret fra 01.01. – 31.12. Første regnskabsår løber fra 01.12.95 – 31.12.96

§7 Hæftelse

Bestyrelsen og medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

§8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året den 2. tirsdag i marts. Generalforsamlingen bekendtgøres 14 dage før i dagspressen eller ved opslag i klubben. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Stemmeret for medlemmer som er fyldt 16 år, som har min. 3 mdr.’s medlemskab, inden for de sidste 4 mdr. og er uden kontingent restance. Afgivelse af stemme kan kun ske med personlig tilstedeværelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og indkaldes af bestyrelsen eller hvis halvdelen af medlemmerne ønsker det. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal forelægge mindst 8 dage før.

Dagsorden for generalforsamling

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Regnskabets fremlæggelse til godkendelse
  • Valg til bestyrelse
  • Valg af suppleanter
  • Valg af 1. revisor
  • Valg af 1. revisorsuppleant
  • Behandling af indkomne forslag
  • Eventuelt

§9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer behandles som punkt på generalforsamlingens dagsorden og kan kun godkendes med mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

§10 Foreningens opløsning

Beslutning om opløsning af foreningen kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling og således at mindst 2/3 af de afgivne stemmer kan have stemt for opløsningsforslaget, på de 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. Evt. midler tilfalder godkendt offentlig fond. Vedtægter godkendt på stiftende generalforsamling.